Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Chính phủ (83 văn bản)
2026/CĐ-TTg 26/10/2009 Công điện về việc cấp bách ngăn chặn dịch sốt xuất huyết
1635/QĐ-TTg 16/10/2009 Quyết định bổ nhiệm lại ông Phạm Vũ Luận giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
698/QĐ-TTg 01/06/2009 Quyết định phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
89/TTr-CP 20/05/2009 Tờ trình về Đề án Đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009-2014
38/2009/QĐ-TTg 09/03/2009 Quyết định về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
07/2009/QĐ-TTg 15/01/2009 Quyết định ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học
1505/QĐ-TTg 15/10/2008 Quyết định phê duyệt Đề án "Đào tạo theo chương trình tiên tiến tại một số trường đại học Việt Nam giai đoạn 2008-2015"
90/CĐ-TTg 17/01/2009 Công điện về việc đảm bảo kinh phí hỗ trợ hộ nghèo
81/CĐ-TTg 15/01/2009 Công điện về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Kỷ Sửu 2009
166/2007/NĐ-CP 16/11/2007 Nghị định quy định mức lương tối thiểu chung
174/2008/QĐ-TTg 31/12/2008 Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư
22/2008/CT-TTg 15/07/2008 Chỉ thị về việc triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân
05/2008/CT-TTg 31/01/2008 Chỉ thị về việc nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
02/2008/CT-TTg 08/01/2008 Chỉ thị về đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
127/2008/NĐ-CP 12/12/2008 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp