Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Văn bản QPPL và Chỉ đạo, điều hành > Chính phủ (83 văn bản)
64/2007/NĐ-CP 10/04/2007 Nghị định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
40/2011/NĐ-CP 08/06/2011 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
49/2005/NĐ-CP 11/04/2005 Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
91/2011/NĐ-CP 17/10/2011 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
57/2011/NĐ-CP 07/07/2011 Nghị định về chế độ phục cấp công vụ
55/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
54/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
31/2011/NĐ-CP 11/05/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
471/QĐ-TTg 30/03/2011 Quyết định về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang,người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn
66/NQ-CP 23/12/2010 Nghị Quyết về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
115/2010/NĐ-CP 24/12/2010 Nghị định Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
2331/QĐ-TTg 20/12/2010 Quyết định ban hành danh mục các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2011
2077/QĐ-TTg 15/11/2010 Quyết định điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
Dự thảo 24/08/2010 Dự thảo Quyết định quy định bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý giáo dục (lần 2)
Dự thảo 13/08/2010 Dự thảo Nghị định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo