Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT năm 2010

 
UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
_______________
Số: 04/STTTT-CNTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________
          Thủ Dầu Một, ngày 11 tháng 01 năm 2010
V/v: Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT năm 2010.
 
 
Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Các cơ quan khối Đảng, đoàn thể;
- UBND các huyện, Thị xã Thủ Dầu Một.
 
Thực hiện Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngay 29/5/2008 ca Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Dự án đảm bảo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Dương đến năm 2010” (sau đây gi la “Dự án”), trong hai năm qua, S Thông tin và Truyn thông đã t chc nhiu lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán b công chức viên chc tỉnh. Đối tưng tham gia các lp bi dưng kiến thc công nghệ thông tin gm có:
- Cán bộ lãnh đạo của cơ quan, đơn vị;
- Cán b chuyên trách, bán chuyên trách: cán bộ, công chc, viên chc đang được hưng chế đ ưu đãi theo Quyết định 36/2009/QĐ-UBND ngày 8/6/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Cán b công chc chuyên môn, nghiệp v khác.
Mi đối tưng có nhng chương trình bồing đào to riêng, phù hp vi yêu cu công việc.
Tuy nhiên, trong thơi gian qua, do chưa sp xếp đưc công việc, nhiu CBCCVC vn chưa tham gia đưc đy đ các lp bi dưng công nghệ thông tin dành cho đối tưng mình.
Năm 2010 là năm cuối cùng thực hiện Dự án, S Thông tin va Truyn thông đề nghị các cơ quan, đơn vị gp rút rà soát li danh sach, đối tưng CBCCVC ca cơ quan mình đã tham gia các lp trong thi gian qua. Trên cơ s đó, lp danh sách CBCCVC đưc c tham gia các lp bi dưng kiến thc CNTT năm 2010 do S t chc ti Thị xã Th Du Mt (theo danh mc và biu mu đính kèm) hoc gi công văn đt hàng đào to ti cơ quan, đơn vị hoc ti địa phương (cp huyện, xã).
Hn chót đăng ký: đề nghị quý cơ quan, đơn vị gi v trước ngày 04/02/2010 đS kịp thi tng hp và lên kế hoch khai giảng đu năm 2010.
Mi chi tiết xin liên hệ: Phòng Công nghệ thông tin, S Thông tin và Truyền thông Bình Dương-Số 36 Trịnh Hoài Đức, Phường Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Điện thoại: 3.842301 (gặp Thanh Mỹ) - Fax: 3.842301
Email: binhduongitd@gmail.com
Để thực hiện thành công “Dự án đảm bảo nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Dương đến năm 2010”, rất mong Quý cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai xây dựng kế hoạch đến các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông đúng thời hạn nêu trên.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- BGĐ Sở TTTT;
- TT CNTT & TT;
- Lưu: VT, P.CNTT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Lai Xuân Thành
 

Ghi chú 04/STTTT-CNTT
Ngày ban hành 11/01/2010
Người ký Phó Giám đốc Lai Xuân Thành
Cơ quan ban hành Sở Thông tin và Truyền thông
Tập tin đính kèm
04-STTTT-CNTT.pdf