Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Báo cáo tổng hợp ý kiến đại biểu QH thảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục

 
QUỐC HỘI KHÓA XII
Kỳ họp thứ sáu
__________________
ĐOÀN THƯ KÝ HỌP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________________
    Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2009
 
BÁO CÁO
TỔNG HỢP Ý KIẾN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI THẢO LUẬN Ở TỔ
về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
 
Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội
 
   Sáng ngày 24-10-2009, các vị đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Đã có 181 lượt đại biểu ở 17 Tổ phát biểu ý kiến. Trên cơ sở biên bản thảo luận ở các tổ và báo cáo tập hợp ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Đoàn thư ký kỳ họp xin báo cáo tổng hợp ý kiến các vị đại biểu Quốc hội như sau:
I. VỀ SỰ CẦN THIẾT VÀ QUAN ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT GIÁO DỤC
Đa số ý kiến Đại biểu Quốc hội nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về sự cần thiết và quan điểm sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục.
 Một số ý kiến cho rằng, chưa cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục vì: Luật Giáo dục mới được sửa đổi năm 2005 và có hiệu lực thi hành từ tháng 01/2006, thời gian kiểm nghiệm thực tiễn chưa nhiều. Thực tế cho thấy, một số hạn chế, bất cập của Ngành thời gian qua không phải do Luật thiếu tính khả thi, mà do thiếu văn bản hướng dẫn kịp thời để thi hành cùng với việc tổ chức thực hiện Luật chưa tốt.
Một số ý kiến cho rằng, Dự thảo Luật chưa sửa đổi, bổ sung được những vấn đề căn bản để giải quyết vấn đề chất lượng giáo dục.Vì vậy, cần có thêm thời gian chuẩn bị để sửa đổi một cách cơ bản, toàn diện, nhằm định hướng cho những cải cách mạnh mẽ, cũng như những thay đổi về chính sách quốc gia đối với giáo dục. 
   II. VỀ NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ THẢO LUẬT
 Đa số các đại biểu Quốc hội tán thành về cơ bản với nhiều nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung trong Tờ trình của Chính phủ và nhất trí cao với Báo thẩm tra của Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng.
   Một số ý kiến cho rằng, nội dung sửa đổi trong Dự thảo Luật này chưa đáp ứng được yêu cầu và mong muốn của cử tri. Nhiều vấn đề sửa đổi, bổ sung chưa thực sự cấp thiết. Có những nội dung lớn được sửa đổi, bổ sung nhưng chưa đủ cơ sở khoa học, thực tiễn. Việc sửa đổi những nội dung căn bản để giải quyết vấn đề chất lượng giáo dục chưa được đề cập.
   Về các vấn đề cụ thể các đại biểu Quốc hội có ý kiến như sau:   
1. Về điều kiện thành lập nhà trường và điều kiện cho phép hoạt động giáo dục
Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí với việc tách thành lập nhà trường thành hai bước và quy định điều kiện tương ứng cho từng bước như Dự thảo Luật. Tuy vậy, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, điều kiện thành lập nhà trường và điều kiện cho phép hoạt động giáo dục được quy định trong Dự thảo Luật còn chưa rõ ràng, cụ thể. Các đại biểu đề nghị: điều kiện thành lập trường và cho phép hoạt động phải được quy định thành các tiêu chí cụ thể rõ ràng, chặt chẽ hơn.
Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung các quy định về sáp nhập, giải thể nhà trường, đình chỉ hoạt động giáo dục, chế tài xử lý các sai phạm trong việc cho phép thành lập trường; nâng cao trách nhiệm thẩm định, tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng thành lập trường đại học tràn lan, không đủ các điều kiện, để đảm bảo kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT
TM ĐOÀN THƯ KÝ KỲ HỌP
 
(Đã ký)
 
Ngô Thị Minh
 

Ghi chú Báo cáo
Ngày ban hành 28/10/2009
Người ký Thành viên Đoàn thư ký Ngô Thị Minh
Cơ quan ban hành Quốc hội khóa XII-Đoàn thư ký kỳ họp
Tập tin đính kèm
Luat GD.zip