Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập tập huấn Giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, khiếm thính

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm./.

Ghi chú 1632/SGDĐT-GDTrHTX
Ngày ban hành 27/08/2019
Người ký Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo