Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Thông báo Kết quả chấm phúc khảo hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019

Căn cứ Thông báo số 287/TB-HĐXTHCDNNVC ngày 25/02/2020 của Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 về việc thông báo kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019;

Căn cứ đơn xin chấm phúc khảo hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức;

Căn cứ kết quả điểm chấm phúc khảo hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên của Ban chấm phúc khảo.

Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 thông báo kết quả chấm phúc khảo hồ sơ (Danh sách kèm theo), cụ thể như sau:

1. Cấp học Mầm non

Tổng số viên chức có đơn xin phúc khảo hồ sơ: 22 trường hợp.

Kết quả chấm phúc khảo hồ sơ: không đạt 22 trường hợp.

2. Cấp học Tiểu học

Tổng số viên chức có đơn xin phúc khảo hồ sơ: 04 trường hợp.

Kết quả chấm phúc khảo hồ sơ: không đạt 04 trường hợp.

3. Cấp học Trung học cơ sở

Tổng số viên chức có đơn xin phúc khảo hồ sơ: 01 trường hợp.

Kết quả chấm phúc khảo hồ sơ: không đạt 01 trường hợp.

4. Cấp học Trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên

Tổng số viên chức có đơn xin phúc khảo hồ sơ: 70 trường hợp.

Kết quả chấm phúc khảo hồ sơ: không đạt 70 trường hợp.

Viên chức có đơn xin phúc khảo hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 tra cứu kết quả điểm phúc khảo tại trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương theo địa chỉ http://sgdbinhduong.edu.vn./.

Viên chức tra cứu kết quả phúc khảo xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp tại mục Tra cứu điểm – Các kì thi khác.

Tập tin đính kèm
534-TB-HĐXTHCDNNVC.pdf
Trở về