Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Triệu tập bồi dưỡng E-learning dành cho giáo viên THPT và THCS
       Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
Tập tin đính kèm
2049_TB_SGDDT.pdf
Trở về