"Ngày 23/5/2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026"
Tuần 09 - Từ 22/02/2021 đến 28/02/2021 (BỔ SUNG)

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN

(Tuần 09 - Từ 2202/2021 đến 28/02/2021)

________________________

Thứ Hai 22/02/2021

Sáng:

1. 7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng trực tiếp công dân.

  * Địa điểm: Ô số 09, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

2. 6 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 273/QĐ-SGDĐT ngày 09/02/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

Chiều:

1. 14 giờ, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và các Phó Giám đốc dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.

* Mời dự: Các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; Lãnh đạo CĐN; Trưởng và các Phó trưởng phòng thuộc Sở.

* Địa điểm: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2. 14 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Họp triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 (theo Giấy mời số 08/GM-SYT ngày 19/02/2021 của Sở Y tế).

* Địa điểm: Hội trường A-Sở Y tế (Tầng 15, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 23/02/2021

Sáng:

1. 6 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và các Phó Giám đốc dự các Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 273/QĐ-SGDĐT ngày 09/02/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

2. 8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB xét duyệt nhu cầu biên chế năm học 2021 – 2022.

* Mời dự: Các thành phần theo Công văn số 202/SGDĐT-TCCB ngày 02/02/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Hội trường C1 (cơ sở I)-Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

3. 7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân.

* Địa điểm:  Ô số 09, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng TCCB xét duyệt nhu cầu biên chế năm học 2021 – 2022.

* Mời dự: Các thành phần theo Công văn số 202/SGDĐT-TCCB ngày 02/02/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Hội trường C1 (cơ sở I)-Trung tâm GDTX và BDNV tỉnh (Đường 30/4, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một).

 

Thứ Tư 24/02/2021

Sáng:

1. 6 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và các Phó Giám đốc dự các Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 273/QĐ-SGDĐT ngày 09/02/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

2. 7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân.

* Địa điểm:  Ô số 09, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Năm 25/02/2021

Sáng:

1. 7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự họp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến các nội dung: Chương trình hành động về tập trung phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp đô thị theo hướng văn minh, hiện đại và Chương trình hành động tập trung phát triển hạ tầng giao thông theo hướng đô thị hóa, xây dựng thành phố thông minh Bình Dương.

* Địa điểm: Hội trường A-Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2. 6 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Đoàn kiểm tra công tác phòng,   chống dịch bệnh Covid-19.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 273/QĐ-SGDĐT ngày 09/02/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

3. 7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân.

* Địa điểm:   Ô số 09, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

12 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng dự Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 273/QĐ-SGDĐT ngày 09/02/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

Thứ Sáu 26/02/2021

Sáng:

1. 8 giờ, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự thông qua Dự thảo kết luận thanh tra hành chính Trường THPT Bình Phú.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 25/QĐ-SGDĐT ngày 13/01/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Trường THPT Bình Phú, thành phố Thủ Dầu Một.

2. 6 giờ 00, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

* Mời dự: Các thành viên có tên theo Quyết định số 273/QĐ-SGDĐT ngày 09/02/2021 của Giám đốc Sở GDĐT.

* Địa điểm: Các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

3. 7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân.

* Địa điểm:   Ô số 09, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ 00, Giám đốc Nguyễn Thị Nhật Hằng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung làm việc với Thanh tra Sở GDĐT.

* Mời dự: Toàn thể công chức Thanh tra Sở.

* Địa điểm: Phòng họp Sở (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

      Bình Dương, ngày 22 tháng 02 năm 2021

TL. GIÁM ĐỐC

 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

   Nguyễn Trí Thành

Tập tin đính kèm
Lịch tuần 09-BS.doc
Trở về