Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 48 - Từ 30/11/2020 đến 06/12/2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 48 - Từ 30/11/2020 đến 06/12/2020)

________________________

Thứ Hai 30/11/2020

Sáng:

7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Lãnh đạo Sở họp ND1: Xét bổ nhiệm lại viên chức quản lý ở cơ sở. MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng các đơn vị thuộc Sở. ND2: Xét nâng lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Sở GDĐT (P.TCCB chuẩn bị nội dung). ND3: Nghe báo cáo tình thực hiện công tác tháng 11/2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 12/2020 (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). MD: Chủ tịch CĐN; Trưởng, phó phòng thuộc Sở. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Ba 01/12/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự thông qua Kết luận thanh tra chuyên ngành Giáo dục tiểu học Phòng GDĐT huyện Phú Giáo. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1954/QĐ-SGDĐT ngày 26/10/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Phú Giáo.

2.      8 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS (theo Thư mời số 128/TM-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh). ĐĐ: Phòng họp trực tuyến của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (Tầng 20, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh).

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra hành chính Trường THPT Nguyễn Huệ. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2110/QĐ-SGDĐT ngày 25/11/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Phú Giáo.

4.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

15 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong làm việc với Tổ Văn phòng (Văn phòng Sở chuẩn bị nội dung). MD: Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng. ĐĐ: Phòng họp Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Thứ Tư 02/12/2020

Sáng:

1.     8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự thông qua Kết luận thanh tra cơ sở giáo dục. MD: Các thành phần theo Thông báo số 2130/TB-SGDĐT ngày 26/11/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 1B, khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An.

2.      Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong dự Đoàn học tập kinh nghiệm về công tác tự quản cho học sinh tiểu học, thực hiện chương trình giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, kinh nghiệm vận dụng phương pháp tổ chức các hoạt động dạy học theo mô hình trường học mới tại tỉnh Lào Cai. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2099/QĐ-SGDĐT ngày 24/11/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Các cơ sở giáo dục thuộc Sở GDĐT tỉnh Lào Cai.

3.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Trương Hải Thanh (PTP P.KT-QLCLGD) dự Đoàn đánh giá ngoài và công nhận Trường THPT Dầu Tiếng đạt chuẩn Quốc gia. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1910/QĐ-SGDĐT ngày 12/10/2020 của Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.

4.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Trương Văn Hoàng (Phó Chánh Thanh tra Sở) dự Đoàn thanh tra hành chính Trường THPT Nguyễn Huệ từ ngày 02/12/2020 đến ngày 07/12/2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2110/QĐ-SGDĐT ngày 25/11/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Phú Giáo.

5.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên tỉnh Bình Dương, giai  đoạn 2011-2020 (theo Thư mời số 129/TM-UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh). ĐĐ: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

6.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

14 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự thông qua Kết luận thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT Bắc Tân Uyên. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 1930/QĐ-SGDĐT ngày 21/10/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng GDĐT huyện Bắc Tân Uyên.

Thứ Năm 03/12/2020

Sáng:

1.      8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Thẩm định hồ sơ, khảo sát các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019 (theo Kế hoạch số 2508/KH-BCĐ ngày 27/11/2020 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG). ĐĐ: UBND xã Lạc An, huyện Bắc Tân Uyên.

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Chiều:

1.      13 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Thẩm định hồ sơ, khảo sát các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019 (theo Kế hoạch số 2508/KH-BCĐ ngày 27/11/2020 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG). ĐĐ: UBND xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên.

2.      Ủy nhiệm đ/c Đặng Cường Đạo (Chánh Thanh tra Sở) dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới cho các cơ sở giáo dục và đào tạo. MD: Đ/c Lê Đức Nguyên (CV Thanh tra Sở). ĐĐ: Đoàn An dưỡng 198 (Số 2B Lữ Gia, Phường 09, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Thứ Sáu 04/12/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ II khóa XI (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Công văn số 66-CV/TU ngày 27/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). ĐĐ: Hội trường B-Tỉnh ủy (Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

2.      8 giờ, ủy nhiệm đ/c Nguyễn Huy Cận (PTP P.KHTC) dự Thẩm định hồ sơ, khảo sát các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019 (theo Kế hoạch số 2508/KH-BCĐ ngày 27/11/2020 của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG). ĐĐ: UBND xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo.

3.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KHTC dự Hội thảo “Tổng kết công tác lập báo cáo tài chính Nhà nước đầu tiên và một số giải pháp nâng cao chất lượng những năm tiếp theo” (theo Giấy mời số 471/GM-KBNN ngày 24/11/2020 của Bộ Tài chính). ĐĐ: Kho Bạc Nhà nước tỉnh Bình Dương.

4.      8 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng KHTC dự Xem xét hồ sơ bổ sung theo đề nghị của Tổ Giúp việc tại biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất của các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT. ĐĐ: Phòng họp 03-Sở Tài chính (Tầng 02, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh).

5.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Bảy 05/12/2020

Sáng:

8 giờ, Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung dự Hội nghị nghe các sở, ngành báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông, giữ gìn mỹ quan đô thị. ĐĐ: Phòng họp A-UBND tỉnh (Tầng 16, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chủ Nhật 06/12/2020

Sáng:

7 giờ, ủy nhiệm lãnh đạo Phòng CTTT-PC tổ chức coi thi và chấm thi môn “Hiểu biết quốc phòng toàn dân” tại Hội thao thể thao quốc phòng học sinh tỉnh Bình Dương năm 2020. MD: Các thành viên có tên theo Quyết định số 2093/QĐ-SGDĐT ngày 24/11/2020 của Giám đốc Sở GDĐT. ĐĐ: Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Thủ Dầu Một.

                                  Bình Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

 KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

   Nguyễn Trí Thành

Tập tin đính kèm
Lich Tuan 48.doc
Trở về