Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 14 - Từ 06/4/2020 đến 12/4/2020

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 14 - Từ 06/4/2020 đến 12/4/2020)

________________________

Thứ Hai 06/4/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Phó Giám đốc: Nguyễn Phương Dung và Nguyễn Văn Phong trực giải quyết công việc cơ quan (cả ngày).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Ba 07/4/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung trực giải quyết công việc cơ quan (cả ngày).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở Htrực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Tư 08/4/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong trực giải quyết công việc cơ quan (cả ngày).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Năm 09/4/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng và Phó Giám đốc Nguyễn Phương Dung trực giải quyết công việc cơ quan (cả ngày).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

Thứ Sáu 10/4/2020

Sáng:

1.      7 giờ 30, Phó Giám đốc Nguyễn Văn Phong trực giải quyết công việc cơ quan (cả ngày).

2.      7 giờ 30, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 10, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh.

                          Bình Dương, ngày 06 tháng 4 năm 2020

TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lich Tuan 14.doc
Trở về