Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Lịch tuần 05 - Từ 30/01/2017 đến 03/02/2017

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO

VÀ CƠ QUAN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(Tuần 05 - Từ 30/01/2017 đến 03/02/2017)

__________________________________________________

Thứ Hai 30/01/2017

Sáng:

Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Sở GDĐT nghỉ Tết Đinh Dậu năm 2017 theo Thông báo số 02/TB-UBND ngày 06/01/2017 của UBND Tỉnh, từ ngày 26/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 (nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Thứ Năm 02/02/2017

Sáng:

1.      8 giờ 30’, Lãnh đạo Sở họp mặt đầu năm với cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Sở GDĐT. MD: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Sở. ĐĐ: Hội trường Sở GDĐT (Tầng 10, tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh).

2.      7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Thứ Sáu 03/02/2017

Sáng:

7 giờ 30’, ủy nhiệm Thanh tra Sở trực tiếp công dân. ĐĐ: Ô số 16, Tầng 01, tháp B, Trung tâm Hành chính Tỉnh.

Bình Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2017

TL. GIÁM ĐỐC

   CHÁNH VĂN PHÒNG

 

    Nguyễn Văn Thuận

Tập tin đính kèm
Lịch tuan 05_2017.doc
Trở về