Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Giáo dục kỷ luật tích cực (Dành cho giáo viên trung học cơ sở)

Tài liệu giúp giáo viên: Phân biệt được sự khác nhau giữa Giáo dục kỷ luật tích cực và trừng phạt học sinh; Hiểu lợi ích của Giáo dục kỷ luật tích cực đối với học sinh, giáo viên, gia đình, nhà trường và xã hội; Biết cách áp dụng một số biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực trong lớp học và trường học, tạo môi trường học tập thân thiện và vì lợi ích tốt nhất của học sinh; Có kế hoạch hành động cải thiện các biện pháp Giáo dục kỷ luật tích cực.


Tập tin đính kèm:
Trở về