Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
18. Lê Thị Thu Vân - UVBCH

              Lê Thị Thu Vân

Chức vụ:

                   - Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

                   - Kế toán CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan:     Văn phòng Công đoàn ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3.824.483

E-mail:        vanltt@sgdbinhduong.edu.vn

Website:      http://sgdbinhduong.edu.vn

Địa chỉ:       Tầng 10, tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

Trở về