Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
5. Đỗ Văn Cảnh - UVBTV

Ông             Đỗ Văn Cảnh

Chức vụ:

                   - Chuyên viên Thanh tra Sở GDĐT

                   - Chủ tịch CĐCS cơ quan Sở GDĐT

Cơ quan:     Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

Điện thoại: (0274) 3.824.447

E-mail:        canhdv@sgdbinhduong.edu.vn

Website:      http://sgdbinhduong.edu.vn

Địa chỉ:       Tầng 10, Tháp A, Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

Trở về