Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
14. Nguyễn Thị Hoa - UVBCH

              Nguyễn Thị Hoa

Chức vụ:

                   - Chuyên viên Phòng GDĐT thị xã Bến Cát

                   - Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

Cơ quan:     Phòng Giáo dục  và Đào tạo thị xã Bến Cát

Điện thoại: (0274) 3.564.3123

E-mail:        mamnonbc@bc.sgdbinhduong.edu.vn

Website:      http://bencat.edu.vn

Địa chỉ:       30-4, Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Trở về