Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
17. Nguyễn Bình Dương - UVBCH

Ông Nguyễn Bình Dương

Chức vụ:

- Trưởng phòng Hành chính trường TC Kỹ thuật Phú Giáo

- Ủy viên BCH CĐGD tỉnh Bình Dương

- Chủ tịch CĐCS trường TC Kỹ thuật Phú Giáo

Cơ quan: Trường Trung cấp Kỹ thuật Phú Giáo

Điện thoại: (0274) 3.675.007

E-mail: duongnb@ktpg.sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://violet.vn/thpt-trungcapkythuatphugiao-binhduong

Địa chỉ: Khu phố II, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Trở về