Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
1. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng - Giám đốc

Chức vụ:

- Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Bình Dương

Điện thoại(0274) 3.825.793             E-mail: hangntn@sgdbinhduong.edu.vn

* Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng:

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Khảo thí - Quản lý chất lượng giáo dục;

- Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên;

- Tổ Đề án Ngoại ngữ.

* Tham gia các Ban, Hội đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

* Trực tiếp theo dõi sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên.

Trở về