Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
2. Bà Nguyễn Phương Dung - Phó Giám đốc

Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở GDĐT

Điện thoại: (0274) 3.831.969        E-mail: dungnp@sgdbinhduong.edu.vn

* Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng:

- Thanh tra Sở;

- Phòng Giáo dục Mầm non;

* Phụ trách các đề án, dự án có liên quan đến lĩnh vực được giao phụ trách. Ký các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách. Trực tiếp làm việc với cơ quan hoặc đại diện của cơ quan truyền thông liên quan về lĩnh vực phụ trách.

* Tham gia các Ban, Hội đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định

* Trực tiếp theo dõi sự nghiệp giáo dục và đào tạo thị xã Dĩ An, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Bàu Bàng.

Trở về