Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020
Trong 2 ngày 26 và 27-5, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham dự của 138 đảng viên đến từ 7 chi bộ trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"  gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng, thực hiện quy chế dân chủ, phục vụ tốt nhân dân và học sinh.

Đảng ủy Sở đã chỉ đạo các cấp ủy chi bộ triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, qua đó đã làm cho nhiều trường có môi trường giáo dục lành mạnh, xanh-sạch-đẹp. Phong trào hành động “đạo đức nêu gương, lời nói chuẩn mực, tự học và sáng tạo”, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm, lương tâm trách nhiệm của nhà giáo. Cuộc vận động “Hai không” được ngành thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Trong 5 năm, hệ thống trường lớp tiếp tục phát triển, tỷ lệ huy động học sinh năm sau cao hơn năm trước, 100% giáo viên được chuẩn hóa, chất lượng giáo dục các cấp học được cải thiện và nâng lên. Nhìn chung, nhiệm kỳ qua, đảng ủy sở đã lãnh đạo đảng bộ thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch các chỉ tiêu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.


Ban Thường vụ Đảng ủy Sở nhiệm kỳ 2010-2015

Đại hội đã tập trung thảo luận thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm: 100% tổ chức cơ sở Đảng và 100% đảng viên được quán triệt, học tập đầy đủ các chủ trương, đường lối, chỉ thị , nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, 100% chi đoàn và công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, chất lượng giáo dục nâng lên hàng năm, tỷ lệ giáo viên các cấp học trên chuẩn đạt từ 65-70%,… Nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tiếp tục thực hiện “Đổi mới, căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra ban chấp hành với 13 người, trong đó, bà Nguyễn Hồng Sáng, Phó Giám Đốc Sở GDĐT giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.


Ban Chấp hành mới ra mắt đại hội

(Sở Giáo dục và Đào tạo)

Trở về