Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Đảng uỷ Sở GD&ĐT tổng kết công tác Đảng năm 2013
Sáng ngày 11/3, Đảng uỷ Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013 và và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 tại Hội trường Sở GD&ĐT.


Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2013 và triển khai phương hướng,
nhiệm vụ năm 2014

Tham gia hội nghị có các đồng chí: Dương Thế Phương, Bí thư Đảng ủy Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở; Đặng Thành Sang, Phó Bí thư Đảng uỷ Sở, Phó Giám đốc Sở; Văn Văn Tánh, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, Chánh Thanh tra Sở và toàn thể đảng viên trực thuộc Đảng uỷ Sở GD&ĐT.


Đ/c Đặng Thành Sang, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT


Đ/c Văn Văn Vánh Tánh,  Phó Bí thư Đảng ủy, Chánh tha tra Sở GD&ĐT


Đ/c Nguyễn Hồng Sáng, UVTV, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở GD&ĐT, đồng chí Đặng Thành Sang, Phó Bí thư Đảng uỷ đã trình bày báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.

Trong năm 2013, Đảng ủy Sở đã tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ nghiêm túc, tạo sự chuyển biến đáng kể trong nhận thức và hành động của đảng viên. Đảng viên trong toàn Đảng bộ luôn giữ vững lập trường tư tưởng, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện sa sút về phẩm chất chính trị, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; nói và thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, quy định của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn đã gắn việc thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Về phương hướng, nhiện vụ năm 2014, Đảng uỷ Sở GD&ĐT tiếp tục lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tổ chức quán triệt và học tập các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để toàn bộ Đảng viên nắm vững và thực hiện. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng. Thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đảng các cấp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chuyển biến của cơ sở; đảm bảo nề nếp sinh hoạt hội họp định kỳ. Phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và quần chúng; tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phát động phong trào “Thi đua làm theo lời Bác” năm 2014.


Đ/c Dương Thế Phương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí đảng viên các chi bộ đã thống nhất thông qua báo cáo tổng kết và các văn kiện khác đồng thời biểu quyết các chi tiêu của năm 2014.

(Theo Sở Giáo dục và Đào tạo)Trở về