Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tập huấn, bồi dưỡng môn Giáo dục QPAN năm học 2019-2020
Trong hai ngày 28 và 29/8/2019 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng cho 65 giáo viên dạy môn Giáo dục QPAN tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Bình Dương.


Ông Võ Nguyễn Ngọc An – Chuyên viên Phòng CTTT-PC, Sở GDĐT
giới thiệu chương trình tập huấn

Lớp tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức theo Chương trình công tác năm 2019 và Kế hoạch số 1461/KH-SGDĐT ngày 05/8/2019 của Sở GDĐT về tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng An ninh (QPAN) các trường THPT năm học 2019-2020. Đây là chương trình tập huấn nhằm mục đích triển khai việc dạy môn Giáo dục QPAN theo chương trình phổ thông mới; đồng thời cập nhật kiến thức về quân sự, quốc phòng, an ninh; tình hình thế giới và khu vực liên quan đến quốc phòng và an ninh của Việt Nam hiện nay; cũng như triển khai việc đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá môn học.


Các thầy cô giáo tham gia chương trình tập huấn, bồi dưỡng

Thực hiện chương trình tập huấn, bồi dưỡng, ông Phạm Anh Dũng (Phó Trưởng phòng Chính trị, tư tưởng – Pháp chế, Sở GDĐT) đã triển khai 06 chuyên đề gồm:

- Chuyên đề 1: Tình hình thế giới, khu vực, trong nước liên quan đến quốc phòng an ninh Việt Nam hiện nay.

- Chuyên đề 2: Luật An ninh mạng; mạng xã hội thực trạng và giải pháp.

- Chuyên đề 3: Giới thiệu về Chương trình giáo dục phổ thông mới; phương hướng thực hiện nhiệm vụ giáo dục QPAN năm học 2019 - 2020 tại các trường phổ thông.

- Chuyên đề 4: Giới thiệu Chương trình môn học Giáo dục QPAN sửa đổi.

- Chuyên đề 5: Phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá môn học Giáo dục QPAN trong trường phổ thông.

- Chuyên đề 6: Các bài tập thực hành nội dung: Điều lệnh quản lý bộ đội, đội ngũ từng người không có súng, đội ngũ tiểu đội; các tư thế. động tác cơ bản vận động trong chiến đấu.

Các nội dung tập huấn, bồi dưỡng đảm bảo hiệu quả, chất lượng, gắn với thực tiễn và yêu cầu của công tác GDQPAN cho học sinh tại các trường THPT. Giáo viên được cử tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đã tham gia đầy đủ nội dung chương trình và chấp hành nghiêm quy định của lớp tập huấn.

Kết thúc lớp tập huấn các giáo viên đã thực hiện viết bài thu hoạch đánh giá bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1 và nội dung 2 theo hướng dẫn tại Công văn số 1302/SGDĐT-GDTrHTX ngày 09/7/2019 của Sở GDĐT.

(Ngọc An, Sở GDĐT)

Trở về