Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tập huấn triển khai thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
Ngày 22/02/2019, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì tổ chức tập huấn triển khai thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông nhằm quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT và Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình tập huấn hướng tới mục đích đẩy mạnh công tác tự đánh giá phẩm chất, năng lực hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; tự đánh giá phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên; chú trọng công tác xây dựng, thực hiện kế hoạch rèn luyện phẩm chất, bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình đổi mới giáo dục.

Các nội dung được triển khai trong chương trình tập huấn do các báo cáo viên là công chức, viên chức đã được tham gia tập huấn triển khai thực hiện chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong tháng 12/2018.

Ban Tổ chức chương trình tập huấn đã chia thành 03 lớp theo từng cấp học: Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Sau 01 ngày làm việc tích cực, 178 công chức, viên chức được triệu tập từ các cơ sở giáo dục đã được tập huấn về quy trình, chu kỳ, phương pháp đánh giá, hướng dẫn tìm minh chứng trong đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, giáo viên theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và tham gia thảo luận, thực hành tại lớp.

Bên cạnh các nội dung đã triển khai, Ban Tổ chức chương trình tập huấn còn tiếp nhận được rất nhiều ý kiến góp ý từ các công chức, viên chức lãnh đạo và viên chức trực tiếp thực hiện công tác triển khai, hướng dẫn,tổng hợp công tác đánh giá, xếp loại theo chuẩn tại đơn vị. Đây là cơ sở để bộ phận chuyên môn của ngành nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo ban hành hướng dẫn về công tác đánh giá, xếp loại theo chuẩn một cách khoa học và đạt hiệu quả; triển khai thực hiện thống nhất trong toàn ngành ở năm học 2018-2019./.

(Nguyễn Thị Điệp – Phòng TCCB Sở GDĐT)


Trở về