Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên môn GDQP-AN các trường THPT năm học 2018-2019
Thực hiện Kế hoạch số 1267/KH-SGDĐT ngày 25/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng giáo viên môn Giáo dục quốc phòng và An ninh các trường trung học phổ thông năm học 2018-2019. Trong 02 ngày (22/8 và 23/8/2018) Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 59 giáo viên giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và An ninh tại 35 trường trung học phổ thông công lập, ngoài công lập trong toàn tỉnh tham dự.


Ông Phạm Anh Dũng – P.TP Phòng CTTT-PC hướng dẫn cho giáo viên môn GDQP-AN cấp THPT

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức về quân sự, quốc phòng, an ninh; tình hình khu vực và thế giới liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam hiện nay; triển khai Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ GDĐT về việc ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng và An ninh (GDQP-AN) tại các trường trung học phổ thông, qua đó giúp giáo viên thực hành giảng dạy đáp ứng yêu cầu môn học.

Sau 02 ngày của lớp tập huấn, bồi dưỡng, ông Phạm Anh Dũng (Phó Trưởng phòng, Phòng Chính trị, tư tưởng - Pháp chế, Sở GDĐT) đã triển khai đến giáo viên các nội dung như: Triển khai Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ GDĐT; Báo cáo tình hình khu vực và thế giới có liên quan đến Việt Nam và yêu cầu của công tác GDQP-AN hiện nay; Triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 môn GDQP-AN, phổ biến, hướng dẫn Chương trình môn học GDQP-AN mới, phương pháp giảng bài lợi dụng địa hình địa vật, ném lựu đạn trúng đích; Hướng dẫn công tác tổ chức Hội thao GDQP cấp cơ sở, quán triệt Điều lệ Hội thao thể thao GDQPAN học sinh tỉnh Bình Dương năm 2018; Công tác giữ gìn an ninh, chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, bạo lực học đường; Pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu và công cụ hỗ trợ trong nhà trường; tham gia thực hành điều lệnh đội hình, đội ngũ.

Kết thúc lớp tập huấn các giáo viên sẽ viết thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 1 và 2 theo Công văn số 954/SGDĐT-GDTrHTX ngày 01/6/2018 của Sở GDĐT.

Một số hình ảnh của lớp tập huấn

(Võ Nguyễn Ngọc An)

Trở về