Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương tổ chức bồi dưỡng Chính trị hè năm 2016
Sáng 22-7, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức lớp bồi dưỡng Chính trị hè năm 2016 dành cho cán bộ cốt cán của các đơn vị trực thuộc Sở. Tham dự lớp bồi dưỡng có Ông Lê Nhật Nam - Phó Giám đốc Sở GDĐT, bà Nguyễn Phương Dung-Phó Giám đốc Sở GDĐT và gần 400 cán bộ cốt cán của các đơn vị trực thuộc Sở. Báo cáo viên lớp bồi dưỡng có Tiến sĩ Phan Công Khanh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2.


Phó Giám đốc Sở GDĐT Lê Nhật Nam phát biểu khai mạc

Tại lớp bồi dưỡng, các cán bộ được học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu một số nội dung gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2016-2020; Những vấn đề kinh tế-xã hội của Đất nước.


Tiến sĩ Phan Công Khanh-Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 2
báo cáo viên lớp bồi dưỡng

Qua lớp Bồi dưỡng Chính trị, các cán bộ quản lý, giáo viên có thể nắm bắt được các nội dung của các môn lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân và nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 -2017.

(Phòng GDCN&ĐH – Sở GDĐT)

Trở về