Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Khẩn trương phòng chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2013

    UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
          Số:  1802/SGDĐT-VP                                   Bình Dương, ngày 06 tháng 11 năm 2013

V/v khẩn trương phòng chống lụt, bão
     và giảm nhẹ thiên tai năm 2013
                  HỎA TỐC

 

                              Kính gửi:

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường trung học phổ thông trực thuộc;
- Trường trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng;
- Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Dương;
- Trung tâm GDTX-KTHN các huyện, thị xã;
- Giám đốc Trung tâm NN-TH-BDNV tỉnh Bình Dương.

 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng 07 giờ ngày 07/11/2013, bão số 13 có khả năng đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung bộ và Nam bộ với gió giật có thể lên đến cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ). Để chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó với bão số 13, UBND tỉnh Bình Dương đã có Công điện chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thị xã và thành phố Thủ Dầu Một triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại của bão số 13.

Đây là cơn bão có diễn biến phức tạp và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Bình Dương, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương chủ động triển khai ngay một số công việc sau:

1.    Thường xuyên theo dõi, cập nhật, xử lý các thông tin về bão số 13 năm 2013 trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo kịp thời cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh biết vị trí, diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

2.    Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2013; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); tổ chức phân công cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trực 24/24 giờ, kể cả các ngày nghỉ cuối tuần (09-10/11/2013) trong trường hợp bão số 13 chưa tan.

3.    Chủ động ứng phó với các tình huống, diễn biến bất ngờ xảy ra và tăng cường kiểm tra áp dụng các biện pháp hữu hiệu để đảm bảo an toàn tính mạng cho người, tài sản và các trang thiết bị giáo dục khác. Các đơn vị có trụ sở gần sông, rạch có nguy cơ cao xảy ra các hiện tượng lũ lụt, lở đất,... Thủ trưởng đơn vị phải chủ động xây dựng kế hoạch sơ tán người và tài sản trong trường hợp cần thiết.

4.    Kịp thời cho học sinh nghỉ học khi có chỉ đạo của các cơ quan cấp trên.

5.    Phối hợp với các cơ quan y tế trên địa bàn để phòng chống các loại dịch bệnh phát sinh sau bão (nếu có). Khi bão tan, nhanh chóng khắc phục hậu quả, vệ sinh trường lớp để tiếp tục các hoạt động giảng dạy và học tập của năm học 2013-2014.

Để chủ động trong công tác phòng chống cơn bão số 13 năm 2013, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên.

Thường xuyên liên lạc và báo cáo tình hình trước, trong và sau khi bão tan về Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2013 tại địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Công tác Học sinh sinh viên, điện thoại: 0650.3837809 hoặc Văn phòng: 0650.3822375, FAX: 0650.3838771, e-mail: vanphong@sgdbinhduong.edu.vn) hoặc số ĐTDĐ 0918.355.889 của đồng chí Nguyễn Văn Thuận (Chánh Văn phòng Sở GDĐT) để có phương án chỉ đạo và phối hợp xử lý kịp thời các tình huống xảy ra./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Công đoàn ngành;
- Các phòng chuyên môn Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, VP, D.20.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Dương Thế Phương

Tập tin đính kèm:

http://sgdbinhduong.edu.vn/Vanban/Thongbao/tabid/269/Mode744/3/CatId/7/NewsId/3665/Default.aspx

Trở về