Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
46. Phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông

46.1. Trình tự thực hiện:

Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo bài thi và phải nộp lệ phí phúc khảo theo quy định.

Sở GDĐT nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo.

46.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (Tầng 01, Tháp B, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, điện thoại: 0650-3.903.242) hoặc qua bưu điện.

46.3. Hồ sơ: Đơn phúc khảo của thí sinh.

46.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.

46.5.Cơ quan thực hiện TTHC: Hội đồng thi.

46.6. Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân.

46.7. Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

46.8. Phí, lệ phí: Theo quy định.

46.9. Kết quả của TTHC: Điểm các bài thi sau chấm phúc khảo.

46.10. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

46.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 25/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia (là văn bản hợp nhất Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 với Thông tư  số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Ghi chú Thủ tục 46
Ngày ban hành
Người ký
Cơ quan ban hành