Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
4. Xác minh văn bằng, chứng chỉ

4.1 Trình tự thực hiện

a) Tổ chức yêu cầu xác minh văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải làm văn bản đề nghị phối hợp xác minh kèm theo bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.

b) Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, cơ sở giáo dục xác minh văn bằng, chứng chỉ.

c) Cơ quan, cơ sở giáo dục đang quản lý sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ căn cứ vào sổ gốc để làm văn bản trả lời xác minh cho tổ chức yêu cầu; nội dung trả lời xác minh phải ghi theo đúng nội dung đã ghi trong sổ gốc. Trường hợp không còn lưu trữ được sổ gốc hoặc trong sổ gốc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, cơ sở giáo dục có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho tổ chức yêu cầu.

d) Trường hợp không cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc cho cá nhân được yêu cầu thì cơ quan, cơ sở giáo dục phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

4.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo (Tầng 01, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, điện thoại: 0274-3.903.242) hoặc qua bưu điện

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Hồ sơ bao gồm (thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015):

a) Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng (bản sao có chứng thực hoặc bản chính).

b) Tổ chức yêu cầu xác minh văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là cơ quan được pháp luật cho phép thành lập.

c) Trường tổ chức yêu cầu xác minh văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ theo quy định và 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, cơ sở giáo dục cấp bản sao.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4.4. Thời hạn giải quyết:

Bảy (07) ngày cơ quan, cơ sở giáo dục tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo.

Trong trường hợp yêu cầu xác minh từ sổ gốc được gửi qua bưu điện thì thời hạn được thực hiện ngay sau khi cơ quan, cơ sở giáo dục nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo dấu bưu điện đến;

Đối với trường hợp cùng một lúc yêu cầu xác minh văn bằng, chứng chỉ từ nhiều sổ gốc, yêu cầu số lượng nhiều bản sao, nội dung văn bằng, chứng chỉ phức tạp khó kiểm tra, đối chiếu mà cơ quan, cơ sở giáo dục không thể đáp ứng được thời hạn quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì thời hạn cấp bản sao được kéo dài thêm không quá 02 (hai) ngày làm việc hoặc có thể dài hơn theo thỏa thuận bằng văn bản với người yêu cầu cấp bản sao.

4.5. Đối tượng thực hiện:

Cá nhân

4.6. Cơ quan thực hiện:

Sở Giáo dục và Đào tạo; Cơ sở giáo dục

4.7. Kết quả thực hiện

Văn bản trả lời xác minh văn bằng, chứng chỉ

4.8. Phí, lệ phí:

Không

4.9. Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Không

4.10. Yêu cầu hoặc điều kiện:

Không

4.11. Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bản giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

Ghi chú Thủ tục 4
Ngày ban hành
Người ký
Cơ quan ban hành