Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Căn cứ pháp lý (5 văn bản)
2686/QĐ-UBND 17/09/2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã
2425/QĐ-UBND 28/08/2018 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã
02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
63/2010/NĐ-CP 08/06/2010 Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính
Danh mục thủ tục hành chính (3 văn bản)
2686/QĐ-UBND 17/09/2019 Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương
3410/QĐ-UBND 12/12/2016 Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
3410/QĐ-UBND 12/12/2016 Chi tiết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (cấp tỉnh) (57 văn bản)
Thủ tục 1 1. Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục
Thủ tục 2 2. Thủ tục cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục
Thủ tục 3 3. Thủ tục cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại
Thủ tục 4 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông
Thủ tục 5 5. Thủ tục giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)
Lĩnh vực quy chế thi, tuyển sinh (cấp tỉnh) (3 văn bản)
Thủ tục 1 1. Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia
Thủ tục 2 2. Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia
Thủ tục 3 3. Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (cấp tỉnh) (4 văn bản)
Thủ tục 1 1. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Thủ tục 2 2. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Thủ tục 3 3. Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp
Thủ tục 4 4. Xác minh văn bằng, chứng chỉ
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (cấp huyện) (31 văn bản)
Thủ tục 1 1. Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục
Thủ tục 2 2. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Thủ tục 3 3. Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại
Thủ tục 4 4. Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
Thủ tục 5 5. Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (cấp huyện) (3 văn bản)
Thủ tục 1 1. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Thủ tục 2 2. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
Thủ tục 3 3. Xác minh văn bằng, chứng chỉ
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (cấp xã) (5 văn bản)
Thủ tục 1 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Thủ tục 2 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Thủ tục 3 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Thủ tục 4 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
Thủ tục 5 5. Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).