Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Hướng dẫn triển khai việc xét, công nhận tính hiệu quả áp dụng thực tiễn và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến cấp tỉnh để phục vụ công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tập tin đính kèm
719-HD-SNV.pdf