Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Hướng dẫn thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng ngành GDĐT từ năm học 2017-2018


     Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
    

Tập tin đính kèm
1616-SGDDT-VP.pdf