Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng


    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.
  

Tập tin đính kèm
91-2017-ND-CP.pdf