Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Dương


     Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

Tập tin đính kèm
23-2015-QD-UBND.PDF