Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Một số mẫu văn bản áp dụng trong hồ sơ, thủ tục khen thưởng (ban hành kèm Nghị định 39/2012/NĐ-CP)


     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
  

Tập tin đính kèm
Phu luc ND 39-2012-ND-CP.doc