Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị gắn với tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương lần thứ IV tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX năm 2015


     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    

Tập tin đính kèm
Ke hoach trien khai chi thi 34.doc