Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng


    Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   

Tập tin đính kèm
34-CT-TW.pdf