Năm học 2017-2018, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng


     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
   

Tập tin đính kèm
39-2013-QH13.pdf