Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Quyết định về việc công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của các sáng kiến cấp cơ sở năm học 2018-2019


    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./

Tập tin đính kèm
479-QĐ-SGDĐT.pdf
Trở về