Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Quyết định v/v công nhận hiệu quả áp dụng thực tiễn của các sáng kiến làm cơ sở để xét khen thưởng năm học 2017-2018


    Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm
1228-QD-SGDDT.pdf
Trở về