Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Quyết định về việc công nhận kết quả Đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2015-2016 (Bổ sung)


     Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.
    

Tập tin đính kèm
1683-QD-SGDDT.pdf
Trở về