Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Quyết định về việc công nhận kết quả đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 1757/QĐ-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

          Bình Dương, ngày 10 tháng 7 năm 2014

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học ứng dụng sư phạm
của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013 -2014
______________________

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 13/2012/QĐ-UB ngày 06/4/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả chấm xét sáng kiến kinh nghiệm (SKKN), nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng  (NCKHSPƯD) năm học 2013-2014 của Hội đồng chấm xét SKKN, NCKHSPƯD ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương;

Xét đề nghị của Hội đồng xét duyệt SKKN, NCKHSPƯD và Thường trực Thi đua Sở Giáo dục và Đào tạo,

 

QUYẾT   ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận kết quả 791 đề tài  SKKN, NCKHSPƯD năm học 2013-2014 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương (Danh sách kèm theo), trong đó xếp loại như sau:

Loại A:  02 đề tài

Loại B:  266 đề tài

Loại C: 441 đề tài

Không xếp loại: 79 đề tài

Sao chép:         03 đề tài

Điều 2. Những đề tài SKKN,  NCKHSPƯD được xếp loại A, B, C có tiền thưởng theo Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh Bình Dương. Cụ thể:

Loại A: 500.000 đ/SKKN

Loại B: 350.000 đ/SKKN

Loại C: 150.000 đ/SKKN

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng xét duyệt SKKN, NCKHSPƯD ngành giáo dục và đào tạo tỉnh, Trưởng các phòng ban, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong danh sách kèm theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VT, N.60.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Dương Thế Phương

 


Trở về