Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"

Quyết định công nhận kết quả đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học ứng dụng sư phạm của ngành giáo dục và đào tạo năm học 2012 -2013

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 2380/QĐ-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

           Bình Dương, ngày 09 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả đề tài sáng kiến kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học ứng dụng sư phạm
của  ngành giáo dục và đào tạo năm học 2012 -2013
______________________

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 13/2012/QĐ-UB ngày 06/4/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết quả chấm xét sáng kiến kinh nghiệm (SKKN),  nghiên cứu khoa học ứng dụng  sư phạm (NCKHUDSP) năm học 2012-2013 của Hội đồng chấm xét SKKN, NCUDKHSP ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Hội đồng xét duyệt SKKN và Thường trực Thi đua Sở Giáo dục và Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận kết quả 1637 đề tài  SKKN,  NCUDKHSP năm học 2012-2013 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương (Danh sách kèm theo), trong đó xếp loại như sau:

Loại A:                           04 đề tài

Loại B:                          385 đề tài

Loại C:                         905 đề tài

Không xếp loại:             267 đề tài

Sao chép:                       76 đề tài

Điều 2. Những đề tài SKKN,  NCUDKHSP được xếp loại A, B, C có tiền thưởng theo Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh Bình Dương. Cụ thể:

Loại A:                         500.000 đ/SKKN

Loại B:                         350.000 đ/SKKN

Loại C:                         150.000 đ/SKKN

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng xét duyệt SKKN,  NCUDKHSP ngành giáo dục và đào tạo tỉnh, Trưởng các phòng ban, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và cá nhân có tên trong danh sách công nhận SKKN chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Ban Giám đốc;

- Website Sở;

- Lưu: VT, N.60.

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

Dương Thế Phương

 


Trở về