Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Trung tâm Ngoại ngữ và Bồi dưỡng văn hóa Ga L Vin

- Thời gian cấp phép: đến hết ngày 19/07/2021

Trở về