Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
Trung tâm Ngoại ngữ Tháng Tư

- Thời gian bắt đầu đào tạo: 01/2018

- Thời gian cấp phép (năm): 03

Trở về