Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
THPT Chuyên Hùng Vương

- Cấp học: THPT

- Đạt cấp độ: Cấp độ III

- Quyết định số:  1529/QĐ-UBND ngày 25/5/2011

- Nơi cấp:  UBND Tỉnh Bình Dương

Trở về