Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
THCS Vĩnh Hòa

- Cấp học: THCS

- Đạt cấp độ: Cấp độ III

- Quyết định số:  1233/QĐ-UBND ngày 09/05/2012

- Nơi cấp:  UBND Tỉnh Bình Dương

- Ghi chú: Đã đánh giá lại năm 2018

Trở về