Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
MN Tuổi Ngọc

- Cấp học: MN

- Đạt cấp độ: Cấp độ II

- Quyết định số:  1233/QĐ-UBND ngày 29/05/2014

- Nơi cấp:  UBND Tỉnh Bình Dương

Trở về