Năm học 2019-2020, toàn ngành GDĐT tỉnh Bình Dương thực hiện Chủ đề "Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao" cùng với phương châm hành động "Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo" và khẩu hiệu hành động "Tất cả vì học sinh thân yêu"
TH Tân An

- Cấp học: TH

- Đạt cấp độ: Cấp độ III

- Quyết định số:  510/QĐ-SGDĐT ngày 15/03/2016

- Nơi cấp:  Sở GD&ĐT Bình Dương

Trở về